Ausstellungsansichten / ”a time to migrate, a time to nest”, Regionale 12 / 2011 / FABRIKculture, Hegenheim (F)


Selma Alaçam

contact    /    CV    /     imprint


A kiss is (not) just a kiss / 2011 / DVD loop / digitalisierter Super8 Filmausschnitt / 0:35 Min.


Patrimony / 2011 / DVD loop / Projektion auf DIN A1 inkjet print / 5:21 Min.

Matrimony / 2011 / DVD loop / Projektion auf DIN A1 inkjet print / 1:53 Min.